35 kez görüntülendi
Kimya kategorisinde  

3 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri verilen uygun sözcüklerle doldurunuz.
Metinle ilgili verilen soruları cevaplayınız.

Eski çağlarda insanların madde hakkındaki ilk deneyimleri (a)sınama yanılmaya dayalıdır. Ateşle ısınmayı ve yiyecekleri pişirmeyi, toprağı işlemeyi,
tuzu kullanarak yiyeceklerin tadını değiştirmeyi keşfetmişlerdir. Bu dönemde ölümsüz olma ve değersiz madenleri altına dönüştürme çabalarıyla uğraşanlara (b)Simyacı denir. Simyacıların yaptığı çalışmalar sınama yanılmaya dayalı olduğu için simya bilim kabul edilmez. Ancak simyacıların ve bazı uygarlıkların kimyanın bilim olma sürecine katkıları küçümsenemez. Önemli simyacılara örnek olarak (c) İBN-İ SİNA, (d) CABİR BİN HAYYAN, (e) EMPEDOKLES , (f) ARİSTO, (g) EBU BEKİR ER-RAZİ, (h) DEMOCRİTUS örnek verilebilir.


Kimyanın gelişimine katkı sağlayan uygarlıklara da Mezopotamya, (ı)Mısır Hint, (i) Çin, Yunan, Orta Asya ve İslam uygarlıkları verilebilir. Simyacılar keşfettikleri maddeler ve geliştirdikleri tekniklerle kimya biliminin gelişimine katkı sağlamışlardır. Simyacıların keşfettikleri maddelerden bazılarına (j)Cam, (k) barut ve (l)mürekkep örnek verilebilir. Simyacıların kimya bilimine aktardıkları yöntem ve tekniklere örnek olarak (m)(m) BUHARLAŞTIRMA, (n) DAMITMA, (o) ÖZÜTLEME verilebilir.

1. Simya neden bir bilim değildir? Açıklayınız.

Simyacıların yaptığı çalışmalar sınama yanılmaya dayalı olduğu için simya bilim olarak kabul edilmez.

2. Simyacı ne demektir? Açıklayınız.

Simyacı; insanların madde hakkındaki deneyimlerini sınama yanılma yoluyla elde ettikleri dönemde, ölümsüz olma ve değersiz madenleri altına dönüştürme çabalarıyla uğraşanlara denir.

3. Kimya bilimine katkı sağlayan simyacılardan iki tanesinin adını yazınız.

Humphry Davy: Bileşikleri elektrik enerjisiyle ayrıştırmış ve elementleri saf olarak elde etmiştir. Bazı gazların fizyolojik etkilerini kendi üzerinde deneyerek araştırmıştır.

R. Andrews Milikan: Yüklenmiş su damlacıklarının elektrik alanda izlediği yolu incelemiştir. Su yağa göre daha hızlı buharlaştığı için daha sonraki çalışmalarında su yerine yağ kullanarak kabul edilebilir sonuçlar elde etmiştir.

4. Kimyanın gelişim sürecine katkı sağlayan uygarlıklar hangileridir?

Mezopotamya, Mısır, Hint, Çin, Yunan, Orta Asya ve İslam uygarlıkları verilebilir.

5. Simyacıların kimya bilimine aktardıkları yöntem ve teknikler nelerdir?

Buharlaştırma, damıtma, kristallendirme, özütleme, eritme vb.

6. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri simya döneminde bulunan araçlardandır?
I. imbik
II. kroze
III. büret
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

7. Aşağıdaki maddelerden hangisi eski çağlardaki insanların sınama yanılma yoluyla buldukları maddelerden değildir?
I. Toprak kaplar
II. Mürekkep
III. Borcam
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

8. Lavoisier çalışmaları ile modern kimya döneminin kurucusu olmuştur. Lavoisier’in çalışmaları ile ilgili;
I. Kütlenin Korunumu Kanununu bulmuştur.
II. Deneylerinde teraziyi kullanmıştır.
III. Oksijenin yanmaya neden olduğunu bulmuştur.
hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

9. Aşağıdakilerden hangisi simyacılar döneminde bulunan yöntem ve tekniklerden değildir?
A) Kavurma B) Çözme C) Süzme D) Elektroliz E) Kristallendirme

10. Aşağıdakilerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden değildir?
A) Boya B) Parfüm C) Cam D) Teflon E) Seramik

11. Aşağıdakilerden hangisi simya döneminde sınama yanılma yoluyla bulunmamıştır?
A) Demir, bakır ve kalay gibi bazı metallerden alaşımlar.
B) Kıbrıs taşı, alizarin gibi maddelerden boyar maddeler.
C) Kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi gıda maddelerini uzun süre bozulmadan saklamak için kükürt buharı.
D) Gıda maddelerini tatlandırmak için tuz.
E) Gümüşü altına çevirme yöntemi.

12. Aşağıda verilen güvenlik uyarı işaretlerinin yanlarına anlamlarını yazınız.

a) Çevre için tehlikeli

b) Toksik

c) Alevlenir

d) Aşındırıcı

13. Top oynarken kolunu kıran Hakan’ı, arkadaşları en yakın hastanenin acil servisine götürürler. Hastanede acil doktoru röntgen çekilmesini ister. Hastanenin radyoloji bölümüne giden Hakan hangi güvenlik uyarı işareti ile karşılaşmıştır?

“DİKKAT! Radyasyon Riski” Doğru cevap D seçeneği

Aşağıdaki tablodan yararlanarak 14. ve 15. soruları cevaplayınız.

14. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri elementtir? İsimleri verilen elementlerin sembollerini, sembolleri verilen elemetlerin isimlerini yazınız.

Elementler kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamazlar.

Saf maddelerdir.

Mg (Magnezyum)

Ag (Gümüş)

Fe (Demir)

Pb (Kurşun)

Hg (Cıva)

Ar (Argon)

Zn (Çinko)

N2 (Azot) (moleküler yapıya sahip element)

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 

15. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri bileşiktir? İsimleri verilen bileşiklerin formüllerini, formülleri verilen bileşiklerin isimlerini yazınız.

Bileşikler, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu maddelerdir.

Moleküller, bileşiklerin en küçük yapı taşlarıdır.

HCl (Hidroklorik asit)

NH3 (Amonyak)

CH3COOH (Asetik asit)

H2O (Dihidrojen monoksit) (Su)

CaO (Kalsiyum oksit)

H2SO4 (Sülfürik asit)

NaCl (Sodyum klorür) (Tuz)

CaCO3 (Kalsiyum karbonat)

Ca(OH)2 (Kalsiyum hidroksit)

HNO3 (Nitrik asit) (Kezzap)

KOH (Potasyum hidroksit)

16. Asetik asit, dihidrojen monoksit, kalsiyum oksit, sodyum bikarbonat, kalsiyum hidroksit, potasyum hidroksit, nitrik asitin yaygın adlarını yazınız.

Asetik asit: Sirke asidi

Dihidrojen monoksit: Su

Kalsiyum oksit: Sönmemiş kireç

Sodyum bikarbonat: Yemek sodası

Kalsiyum hidroksit: Sönmüş kireç

Potasyum hidroksit: Potas kostik

Nitrik asit: Kezzap

17. Element ve bileşikler arasındaki farklar nelerdir?

Elementler aynı cins atomlardan oluşurken, bileşikler fаrklı сins еlеmеnt atomlarının birbirine kimyаsаl bağlarla bağlanması sоnucu oluşurlar.

Elementler kendilerini oluşturan atomların özelliğini gösterіrken, bileşikler kendіlerіnі oluşturan elementlerin özelliğini göstermezler.

Elementler, kimyasal іşlеmlеrlе daha baѕit maddelere ayrıştırılamazken, bileşikler kendini oluşturаn atomlara kіmyаsаl уöntemlerle ayrıştırılabilirler.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

18. Aşağıdakilerden hangisi elementlerin özelliklerinden değildir?
A) Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir.
B) Tek tür atomdan oluşur.
C) Sembollerle gösterilir.
D) Doğada atomik, diatomik, poliatomik veya bileşikleri hâlinde bulunur.
E) Saf maddedir.

19. Bileşiklerin özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Saf maddelerdir.
B) İki tür atomdan oluşurlar.
C) Sembollerle gösterilir.
D) Bileşiği oluşturan elementler arasında sabit bir oran yoktur.
E) Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilirler.

20. Aşağıdakilerden hangisi altının günümüzde kullanılan element sembolüdür?
A) Al B) At C) Au D) Gd E) Ge

21. Yukarıdaki bilgileri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak dolduran bir öğrenci, tüm soruları uygun olarak cevapladığında aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşır?
A) D, D, Y, Y
B) D, D, D, Y
C) Y, D, Y, Y
D) D, D, Y, D
E) Y, Y, D, D

- Bileşikler sembollerle gösterilir. (D)

- Elementler saf maddedir. (D)

- Potasyumun sembolü P’dir. (Y) >> Sembolü: K’dir.

- Elementler sadece atomik hâlde bulunur. (Y) >> Elementler atomik ya da moleküler halde bulunabilir.

22. Günümüzde kimyada kullanılan sembolik dil ile ilgili,
I. Bütün dünyada ortak bir bilim dili oluşturur.
II. Bilimsel iletişimi kolaylaştırır.
III. Yazımları karmaşık ve zordur hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

23. I. Helyum II. Flor III. Kurşun IV. Berilyum
Yukarıda verilen elementlerin sembolleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) H, Fr, Cu, Be
B) H, Fr, Pb, Be
C) He, F, Pb, B
D) He, F, Pb, Be
E) He, Fr, Kr, Be

24. Üniversitede kimya alanıyla ilgili eğitim görmek isteyen öğrenci aşağıdaki alanlardan hangisini seçmemelidir?
A) Metalurji B) Eczacılık C) İşletme D) Kimyager E) Tıp

25. Kimya biliminin endüstriyel uygulamaları birçok kimya endüstrisinin doğmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu endüstrilere örnek olarak verilemez?
A) İlaç B) Kozmetik C) Astroloji D) Boya E) Gübre

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

26. Ahmet tabloda verilen doğru/yanlış türündeki ifadeleri aşağıdaki gibi işaretlemiştir. Buna göre Ahmet hangisini yanlış işaretlemiştir?
A) I B) II C) II D) IV E) V

27. Tarımda ürün verimini ve ürün kalitesini arttırmak için toprağa verilmesi gereken kimyasal maddelerin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgilenen kimya endüstrisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gübre Endüstrisi
B) Arıtma Endüstrisi
C) İlaç Endüstrisi
D) Petrokimya Endüstrisi
E) Boya Endüstrisi

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 

28. Aşağıdakilerden hangileri kimyacıların uğraş alanlarından biridir?
I. Seramikler
II. Boyar maddeler
III. Metaller
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II, ve III

29. Petrokimya alanında çalışan bir birey mesleki anlamda aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenir?
A) Şehir sularının arıtımı
B) Besin maddelerinin kimyasal yapısı
C) Petrol, doğal gaz ve bunlardan elde edilen ürünler
D) Kan analizi
E) Doğal ve yapay gübrelerle

30. Bitki, besin, ilaç, toprak gibi maddelerin analizini yaparak içindeki elementlerin cins ve oranlarını belirlemek isteyen bir öğrenci hangi kimya disiplininden yararlanmalıdır?
A) Analitik kimya
B) Biyokimya
C) Fizikokimya
D) Anorganik kimya
E) Polimer kimyası

31. Kimya laboratuvarında zeytinyağı su karışımını ayırmak isteyen bir öğrenci hangi laboratuvar temel malzemesini kullanmalıdır?
A) Ayırma hunisi
B) Beherglas
C) Pipet
D) Balon joje
E) Erlenmayer

Ayırma Hunisi; sıvı-sıvı heterojen karışımları ayırmada kullanılır. Huni içerisindeki karışımın yoğunluğu büyük olanı altta, yoğunluğu küçük olanı ise üstte toplanır. Daha sonra huni vanası açılır, alttaki madde başka bir kaba akıtılarak ayrılır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

32. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi insan sağlığı ve çevre üzerinde zararlı etkilere sahiptir?
A) Na, K B) Cl2 , CO C) Ca, Mg D) Fe, H2O E) Na, H2O

33. Aşağıdaki maddelerden hangisi insan sağlığı ve çevre için gerekli bir maddedir?
A) Hg B) Pb C) Cl2 D) NO2 E) H2O

34. Aşağıda kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemelerin görselleri verilmiştir. Görselleri verilen malzemelerin isimlerini yazınız.

1. görsel: Balon; İçerisinde kimyasal reaksiyonlar gerçekleştirilir.

2. görsel: Ayırma Hunisi; Sıvı-sıvı heterojen karışımların birbirinden ayrılmasını sağlar.

3. görsel: Petri Kabı (Plakası); Kültür hücreleri ya da küçük yosun bitkileri için kullanılır.

4. görsel: Erlen, Laboratuvarlarda titrasyon işlemƖerinde kullanılır.

5. görsel: Büret, Titrasyon işlemƖerinde kullanılır, altı muslukludur.

6. görsel: Sac Ayak, Cam malzemeleri ateşin üstünde tutmak için kullanılır.

35. Aşağıda birbiri ile bağlantılı Doğru/Yanlış ifadeler içeren “Tanılayıcı Dallanmış Ağaç” tekniğinde bir soru verilmiştir. İlk ifadeden başlayarak her doğru ya da yanlış cevabınıza göre çıkışlardan sadece birini işaretleyiniz

Na, K, Fe, Ca, Mg, H2O gibi maddeler insan sağlığı ve çevre için önemlidir. (D/Y)

Ağır metaller (Hg, As, Pb) vücuda bol miktarda alınmalıdır. (D/Y)

Kimyasal maddelerin hiçbiri zehirli ya da zararlı etkiye sahip değildir. (D/Y)

Na ve K elementleri canlılar ve topraktaki iyon dengesini sağlar. (D/Y)

Ca metali kemik ve dişlerin yapısında bulunur. (D/Y)

Fosil yakıtların yanması ile atmosfere salınan CO2 iklim değişikliğine de neden olan bir sera gazıdır. (D/Y)

NO2 atmosferde su buharıyla tepkimeye girerek asit yağmurlarına neden olan nitrik asiti (HNO3) oluşturur. (D/Y)

CEVAP:

Na, K, Fe, Ca, Mg, H2O gibi maddeler insan sağlığı ve çevre için önemlidir. (D)

Ağır metaller (Hg, As, Pb) vücuda bol miktarda alınmalıdır. (Y)

Kimyasal maddelerin hiçbiri zehirli ya da zararlı etkiye sahip değildir. (Y)

Na ve K elementleri canlılar ve topraktaki iyon dengesini sağlar. (D)

Ca metali kemik ve dişlerin yapısında bulunur. (D)

Fosil yakıtların yanması ile atmosfere salınan CO2 iklim değişikliğine de neden olan bir sera gazıdır. (D)

NO2 atmosferde su buharıyla tepkimeye girerek asit yağmurlarına neden olan nitrik asiti (HNO3) oluşturur. (D)

Sonuç >> 6. çıkıştır.


 

Hoş geldiniz, onlineodev.com sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

13.9k soru

14.2k cevap

66 yorum

682 kullanıcı

...