70 kez görüntülendi
Kimya kategorisinde  

3 Cevaplar

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı

Aşağıdaki tabloda elementlerle ilgili istenen bilgileri doldurunuz.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

13Al ile 17Cl elementlerinin ve oluşturdukları AlCl3 bileşiğinin Lewis yapısını gösteriniz.

Al, Alüminyum elementinin simgesidir. Atom numarası 13 olan Al periyodik cetvelde 3A grubunda yer alır ve değerlik elektron sayısı 3 olan bir metaldir. Oluşturduğu bileşiklerde 3 elektron verme eğilimindedir.

Cl, Klor elementinin simgesidir. Atom numarası 17 olan klor periyodik cetvelde 7A grubunda yer alan bir ametaldir. Değerlik elektron sayısı 7 olan klor, oluşturduğu bileşiklerde 1 elektron alma eğilimindedir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

1. Ba2+ ve O2- iyon çiftlerinden oluşan bileşiğin formülünü yazınız.

Bir Ba2+ ve bir O2- = BaO (BARYUM OKSİT) bileşiği oluşur.

Baryum oksit (BaO);

- Makine yağlarında kullanılmak amacıyla deterjan yapımında;

- Gaz ve çözücülerin kurutulmasında kullanılır.

2. Cr3+ ve CO3-2 iyon çiftlerinden oluşan bileşiğin formülünü yazınız.

Bir anyon ile katyon bileşik oluştururken, iyonik değerleri birbirlerinin altına çapraz olarak yazılır.Bunun sebebi nötral dengeyi yani toplam elektrik yükünün sıfır olmasını sağlamaktır.Bileşik yazılırken önce katyonun sembolü sonra anyonunki yazılır.
Cr3+ ve CO3-2 nin oluşturacağı bileşik:
Cr2(CO3)3 olmalıdır.  (Cr un iyonu CO3 ın altına , CO3 ınki Cr un altına yazıldı)
2 tane Cr (+3) 3 tane CO3 (-2)  2.3+3.-2=0 nötral denge sağlandı.

3. Al3+ ve Cl- iyon çiftlerinden oluşan bileşiğin formülünü yazınız.

Bileşikler formülize edilirken önce katyonun adı daha sonra anyonun adı yazılır.
Bu bilgiler kapsamında ,
Al⁺³ katyonunun ve Cl⁻¹  anyonundan oluşan bileşiğin formülü yazılırken önce katyonun simgesi olan Al daha sonra anyonun simgesi olan Cl yazılır.
Ayrıca, Al katyonunda ki +3 Cl nin sağ altına, Cl anyonundaki -1 Al nin sağ altına yazılarak bileşik oluşturulur. Yani,

AlCl₃ bileşiği elde edilir.
Bu bileşiğin adı ise, Alüminyum Klorürdür.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

1. Aşağıda verilen bileşikleri adlandırınız.

a. Mg3N2,

b. Al(OH)3,

c. CaCO3

Mg3N2: Magnezyum nitrür

Normal oksijen seviyesine sahip bir ortamda magnezyum metalinin kör edici bir ışık ve yüksek derecede ısı çıkararak yanması sonucu meydana gelen bu tepkimede, magnezyum nitrür (Mg3N2) ile birlikte magnezyum oksit açığa çıkar.  

Al(OH)3: Alüminyum Hidroksit

- Amfoter özelliğe sahiptir.

- Bazlarla tuz oluşturur.

- Beyaz toz şeklindedir.

- Suda çözünmez.

CaCO3: Kalsiyum Karbonat

- Halka arasında kireç taşı olarak bilinmektedir.

- Doğada deniz kabuklarında ve eski kayaçlarda bulunur.

2. Aşağıda adı verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.

a. Amonyum nitrat

b. Berilyum oksit

c. Potasyum sülfat

d. Çinko iyodür

Amonyum Nitrat Bileşiğinin formülü : (NH₄)(NO₃)
Berilyum Oksit Bileşiğinin formülü : BeO
Potasyum Sülfat Bileşiğinin formülü : K₂SO₄
Çinko İyodür Bileşiğinin formülü : ZnI₂  dir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

1. Aşağıda verilen bileşikleri adlandırınız.

a. HgO

b. SnS

c. Pb(NO3)4

Bileşikler adlandırılırken önce katyonun adı sonra anyonun adı belirtilir. Ayrıca, bazı metaller birden fazla değerliğe sahiptir. Bu metallerin oluşturduğu bileşikler adlandırılırken metalin bileşikte aldığı yükün sayısal değeri parantez içinde Romen rakamıyla belirtilir. 

Bunlara ek olarak,
Bileşikteki ametal oksijen ise adlandırma : Metal adı + Oksit
Bileşikteki ametal halojen ise adlandırma : Metal adı + Halojen adı + -ür eki şeklinde adlandırılır.

Bu kapsamda,
HgO bileşiğinin adı : Cıva (II) Oksit
SnS bileşiğinin adı : Kalay (II) Sulfur
Pb(NO3)4 bileşiğinin adı : Kurşun (II) Nitrat tır.

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 

2. Aşağıda adı veri- len bileşiklerin formülünü yazınız.

a. Bakır(II) sülfat

b. Kurşun(IV) oksit

c. Civa(I) klorür

Bakır(II) Sülfat Bileşiğinin formülü : CuSO₄
Kurşun(IV) Oksit Bileşiğinin formülü : PbO₂
Civa(I) Klorür Bileşiğinin formülü : Hg₂Cl₂ dir.

NELER KAZANDIK?

Aşağıdaki tabloda katyon ve anyonlardan oluşan bileşiklerin formüllerini ve adlarını yazınız. (Mg3N2: Magnezyum nitrür örnek olarak verilmiştir.)

Öncelikle şu bilinmelidir ki, bileşikler adlandırılırken önce katyonun adı sonra anyonun adı belirtilir. Ayrıca, bazı metaller birden fazla değerliğe sahiptir. Bu metallerin oluşturduğu bileşikler adlandırılırken metalin bileşikte aldığı yükün sayısal değeri parantez içinde Romen rakamıyla belirtilir. 
Bunlara ek olarak,
Bileşikteki ametal oksijen ise adlandırma : Metal adı + Oksit
Bileşikteki ametal halojen ise adlandırma : Metal adı + Halojen adı + -ür eki şeklinde adlandırılır.
Bu kapsamda,
HgO bileşiğinin adı : Cıva (II) Oksit
SnS bileşiğinin adı : Kalay (II) SulfurPb(NO3)4 bileşiğinin adı : Kurşun (II) Nitrat tır.
Bakır(II) Sülfat Bileşiğinin formülü : CuSO₄
Kurşun(IV) Oksit Bileşiğinin formülü : PbO₂
Civa(I) Klorür Bileşiğinin formülü : Hg₂Cl₂ dir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

Aşağıdaki tabloda moleküllerle ilgili istenen bilgileri yazınız.

Molekül: F2

LewisYapısı:

Bağlayıcı Elektron Çifti Sayısı:

Ortaklanmamış Elektron Çifti Sayısı:

Bağın Polarlığı:

Molekülün Polarlığı:

Molekül: HF

LewisYapısı:

Bağlayıcı Elektron Çifti Sayısı:

Ortaklanmamış Elektron Çifti Sayısı:

Bağın Polarlığı:

Molekülün Polarlığı:

Molekül: CCI4

LewisYapısı:

Bağlayıcı Elektron Çifti Sayısı:

Ortaklanmamış Elektron Çifti Sayısı:

Bağın Polarlığı:

Molekülün Polarlığı:

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

NELER KAZANDIK?

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıda verilen bileşiklerin adlarını yazınız.
a) NF3
b) CCl4
c) NO2
d) SO3

Nitrojen Triflorid (NF3):

- Küflü bir kokuya sahip, renksiz bir gazdır.

- Çok zehirli olduğu için solunması tehlikelidir.

- Suda az çözünür.

> Karbon Tetraklorür (CCI4):

- Alev almayan, iletken olmayan, renksiz, yoğun bir sıvıdır.

- Suda çözünmez.

- Kendine özgü bir kokuya sahiptir.

> Nitrojen dioksit (NO2):

- Kokusu klor gazına benzer ancak çok keskindir.

- Oldukça zehirli bir gazdır.

- Rengi kırmızıya benzer kahverengidir.

> Kükürt trioksit (SO3):

- Suyla tepkimesinden sülfürik asidi oluşturur.

- Zehirli bir gazdır.

- Gaz halinin suda çözünmesi çok yavaş gerçekleşir.

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 

2. Aşağıda adı verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.
a) Dikükürt diklorür
b) Silisyum tetraflorür
c) Diazot pentaoksit
d) Kükürt trioksit

Bileşiklerin sistematik isimleri bize formül hakkında birçok fikir verirler. Eğer okumasını bilirsek :D

Dikükürt diklorür: Di ön eki ikiyi sembolize eder. Bileşiğin içerdiği elementler de kükürt ve klordür. O halde bu bileşiğin formülü S2Cl2'dir.

Silisyum tetraflorür: Tetra ön eki dördü sembolize eder. Bileşiğin içerdiği elementler de silisyuö ve flordür. O halde bu bileşiğin formülü SiF4'tür.

Diazot pentaoksit: Di ön eki ikiyi, penta ön eki ise beşi sembolize eder. Bileşiğin içerdiği elementler azot ve oksijendir. Buna göre bileşiğin formülü N2O5'tir.

Kükürt trioksit: Tri ön eki üçü temsil eder. Bileşiğin içerdiği elementler kükürt ve oksijendir. Bu durumda bileşiğin formülü SO3'tür.

Bileşiklerin formüllerini yazarken formülün kendisinden birçok ipucu alabiliriz. Örnekler üzerinden gidecek olursak;

Fosfor triklorür'de fosfor ve klor elementleri vardır. Tri ön eki de bize üç adet kovalent bağı gösterir. Bu bilgiler ışığında ulaştığımız sonuç PCl3 oluyor.

Alüminyum fosfat alüminyum elementi ve fosfat iyonu vardır. Burada bize sayı verilmemiş bu da bileşiğin iyonik bağlı olduğunu gösterir. Bu durumda elementin ve iyonun değerliklerini bilmek önemlidir. Alüminyum iyonu +3, fosfat ise -3 değerlik alır. Sonuç olarak AlPO4 bileşiğine ulaşırız.

Amonyak bileşiği günlük yaşamda çok kullanıldığı için formülle değil kendi ismiyle sıklıkla kullanılır. Bu aynı şekilde su için geçerlidir. Amonyağın formülü NH3'tür.

Hidrojen klorür ise kovalent bağlıdır ancak önünde sayı ön eki yoktur. Bu hidrojenin halojenlerle yaptığı bileşiklere özel bşr durumdur. Formülü HCl'dir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

Aşağıda birbiri ile bağlantılı Doğru/Yanlış tipinde ifadeler içeren Tanılayıcı Dallanmış Ağaç tekniğinde bir soru verilmiştir. İlk ifadeden başlayarak her doğru ya da yanlış cevabınıza göre çıkışlardan sadece birini işaretleyiniz.

1. Metallerde değerlik elektron sayısı değerlik orbital sayısından daha fazladır. Doğru mu? Yanlış mı? Neden?

İfade yanlıştır.

Metallerin, son enerji seviyelerindeki orbitallerde verebilecekleri elektronlar varsa bunlar değerlik orbitalidir. Değerlik elektronları da bu orbitallerdeki elektronlardır.

Değerlik elektron sayısının değerlik orbital sayısından az olması, metallerin önemli özelliklerinden biridir. Düşük iyonlaşma enerjileri nedeniyle değerlik elektronları çekirdek tarafından kuvvetli olarak çekilmez. Bu nedenle değerlik elektronları kendi orbitalleri ve komşu atomların boş değerlik orbitallerinde dolaşabilir. 

2. Bakır atomlarını bir arada tutan kuvvet güçlü etkileşimlerdir. Doğru mu? Yanlış mı? Neden?

İfade yanlıştır.  
Bakır, gümüşten sonraki en iyi iletkendir ve metaldir.
Bakır atomlarını (metal atomlarını) bir arada tutan kuvvet, “Metalik Bağ”olarak adlandırılır.

3. Bakır atomlarını bir arada tutan kuvvet zayıf etkileşimlerdir. Doğru mu? Yanlış mı? Neden?

Zayıf etkileşimler: Van Der Wals bağları ve Hidrojen bağlarıdır. Van Der Wals bağları da kendi içlerinde dipol-dipol, iyon-dipol ve indüklenmiş dipol bağları olarak ayrılırlar. Bu etkileşimler genellikle moleküller arasında kurulan etkileşimlerdir.
Güçlü etkileşimler ise iyonik, kovalent ve metalik bağ'dır. Bunlar molekül içi etkileşimlerdir. Bakır atomlarını bir arada tutan kuvvetler güçlü etkileşimlerden metalik bağdır. Metal atomlarının değerlik elektron sayıları düşük, boş değerlik orbitalleri ise fazladır. Bu nedenle bu elektronlar bu boş orbitallerde gezinebilirler. Yalnızca kendi boş orbitallerinde değil, komşu atomların da boş orbitalerinde gezinen bu elektronlar sayesinde bir elektron denizi oluşur. elektron kaybederek pozitif yüklü olan metal iyonları ile elektron denizi arasında oluşan bu etkileşim metalik bağ olarak adlandırılır ve güçlü bir etkileşimdir. Bu nedenle yukarıdaki ifade yanlıştır.

4. Bakır atomlarını bir arada tutan kuvvet elektron denizidir. Doğru mu? Yanlış mı? Neden?

Bakır atomlarını bir arada tutan kuvvetler güçlü etkileşimlerdir ve bu etkileşimin adı metalik bağdır. Elektron denizi metalik bağın oluşmasını sağlar. Ancak elektron denizi ile pozitif yüklü metal iyonu arasında bir etkileşim oluşur. Elektron denizi etkileşime aracı olur, ancak kuvvetin adı metalik bağdır.

5. Metaller periyodik sistemde sadece B grubunda bulunur. Doğru mu? Yanlış mı? Neden?

Periyodik cetvelde metaller çoğunlukla B grubunda yer alsa da A grubunda da metaller bulunmaktadır. 1A alkali metaller, 2A toprak alkali metaller, 3A toprak metallerdir. Yani metaller yalnızca B grubunda değildirler.

6. Metallerin çoğu oda koşullarında sıvı hâlde bulunur. Doğru mu? Yanlış mı? Neden?

Metal dediğimiz zaman aklımıza katı bir cisim gelir. Metallerin fiziksel özelliklerine baktığımız zaman yapısı parlak ve ışığı yansıtırlar. Katı bir cisim olabilirler fakat yumuşak olan metallerde vardır. Metaller, levha, tel ve toz halde bulunurlar. İletken yapıya sahip oldukları için elektriği ve ısıyı iletirler. Altın veya platin gibi metaller hariçinde diğer metaller paslanılar. Ayrıca aralarında bileşik yapmazlar. Metallerin birçoğu oda sıcaklığın da katı halde bulunurken sadece civa sıvı halde bulunur. Metallerin çoğu oda koşullarında sıvı hâlde bulunur. (Yanlış - sadece civa sıvı halde bulunur.)

7. Bakır hem iyonik hem de kovalent bağ oluşturabilir. Doğru mu? Yanlış mı? Neden?

Bakır bir metaldir. Metaller elektron verme eğilimindedirler ve yaptıkları bileşiklerde elektron alışverişi söz konusudur.
Kovalent bağlar elektron paylaşımı ile oluşan bağlardır. Elektron paylaşımı yapan atomların elektron alma eğilimi vardır. 
Bir metal olan bakır için elektron alma söz konusu olmadığından bakır yalnızca iyonik bağlı bileşikler oluşturur. Kovalent bağlı bileşik oluşturmaz.

Hoş geldiniz, onlineodev.com sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.

13.9k soru

14.2k cevap

66 yorum

682 kullanıcı

...