18 kez görüntülendi
Türk Dili ve Edebiyatı kategorisinde 11 56 8

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
7 31 10

SATUK BUĞRA HAN DESTANI: Destanda Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han’ı İslam dinini kabul etmesi ve İslamiyet’i yaymak için verdiği mücadele anlatılır. Destan 9.ve10.yüzyıllarda oluşmuştur.

MANAS DESTANI: Müslüman Kırgızlarla Putperest Kalmuklar arasındaki mücadeleleri anlatır. Destan 11 ve 12.yüzyıllarda oluşmaya başlamıştır.

CENGİZNAME (CENGİZ HAN DESTANI): Cengiz Han’ın soyu, doğumu, fetihleri ve etkileri hakkındaki genel halk rivayetlerinden derlenmiş, tarihi bir destandır. Orta Asya’da yaşayan Türk boyları arasında 13.yüzyılda doğup gelişmiş bir destandır.

EDİGE: Altınordu Hanlığı’nın 15.yüzyılda Timurlar tarafından yıkılışı anlatılmaktadır. Destanın kahramanı Altınordu Hanı Edige Mirza Bahadır’dır. Edige Mirza Bahadır’ın devletini ayakta tutmak için verdiği büyük mücadeleler, ölümünden sonra 15.yüzyılda destanlaştırılmıştır.

BATTALNAME (BATTAL GAZİ DESTANI): 8.yüzyılda Emevi-Bizans savaşlarında ün kazanan, Türkler arasında Seyyid Battal Gazi adıyla benimsenmiş bir Arap komutanının efsanevi yaşamı çevresinde oluşan bir destandır. Diğer Anadolu Türk destanları olan Danişmendname ve Saltukname’ye kaynaklık etmiştir. 8,9,10 ve 11.yüzyıllardaki bazı tarihi olayları da içine alan Battalname 12.ve 13.yüzyıllarda nesir biçiminde yazıya geçirilmiştir.

DANİŞMENDNAME (DANİŞMEND GAZİ DESTANI): Anadolu’da Danişmendlilerin kurucusu olan Melik Danişmend Gazi’nin etrafında 11.yüzyılda oluşmuş, 13.yüzyılda yazıya geçirilmiş bir destandır. Danişmend Gazi, Battal Gazi’den farklı olarak Arap değil bir Türk’tür.

KÖROĞLU DESTANI: İslami dönemde oluşmakla beraber dini bir özellik taşımayan bir destandır. Anadolu’da oluşan bu destanda Köroğlu, hem kahraman hem de saz çalıp şiir söyleyen bir aşıktır. Aşık Köroğlu (16,17.y.y.) ile destan kahramanı Köroğlu’nun aynı kişi olması mümkün değilse de bu iki kişilik halk zihninde birleştirilmiştir. Tüfek icat olundu mertlik bozuldu. sözü ünlüdür.

TİMUR DESTANI: Cengiz Han’ın soyundan gelmediği halde Çağatay hanlığında önemli başarılar kazanan, Maveraünnehir’e tek başına hakim olarak kendi imparatorluğunu kuran Timur’un(1336-1405) hayatını ve savaşlarını konu edinir.

SALTUKNAME (SALTUK GAZİ DESTANI): Saltukname, 13.yüzyılda Anadolu ve Rumeli’nin fethi sırasında önemli rol oynadığı rivayet edilen kahraman bir evliya olan Sarı Saltuk’un hayatını anlatır. Destan 15.yüzyılda Cem Sultan’ın talimatıyla Ebu’l Hayr er Rumi tarafından yedi senelik bir çalışma sonucunda yazıya geçirilmiştir. Saltukname’de Sarı Saltuk Hz.Muhammet(S.A.V.) soyundan Battal Gazi’nin torunlarından, kâfirlere karşı cihatla ve Müslümanlığı yaymakla görevli biri olarak anlatılır.

...